Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи

Владата на Република Македонија континуирано работи на донесување на нови времени мерки за заштита и превенција од Корона вирусот COVID-19. Во таа насокам беше донесена новата  Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи која беше објавена во Службен весник на Република Северна Македонија (04.04.2020г.) Имено, согласно Уредбата  во член 3 е […]

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МДБ ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ 2020

Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за данок на добивка во време на вонредна состојба, на Владата на Република Северна Македонија објавена во Службен весник на РСМ, бр.79 од 26.03.2020 година, обврзниците кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот […]