FAQ

Најчесто поставувани прашања

1. Кои се основните документи за пријавување на нов вработен?

  • Лични податоци за идентификација,
  • Број на трансакциска сметка и Банка,
  • Договор за вработување,
  • Листа за стаж

2. Кои се основните документи што треба да ги достави новиот клиент за водење на неговото сметководство?

  • Нова тековна состојба,
  • Договор за вршење сметководствени услуги.

3. Во кој временски рок клиентот добива одговор на неговите барања?

  • Веднаш откако ќе се приват потребните информации за одговор на неговите барања.