Нашиот тим

Нашиот тим е составен од искусни, амбициозни и посветени лица кои во секое време се подготвени да го изнајдат вистинското решение за Вас. Вложуваме значително време и исклучителен напор за да ги разбереме Вашите потреби и да Ви обезбедиме ефикасни и економични решенија.

Професионален состав од 5 вработени

Даница Јованова

Овластен сметководител - управител

Даница е дипломиран економист и овластен сметководител со повеќе од 20 години искуство во областа на менаџирање, финансии и сметководство.  Десет години од нејзиниот професионален ангажман го поминува како генерален директор во повеќе институции.  Низ годините таа има стекнато и искуство во банкарскиот и финансискиот сектор.

Адвокат - Надворешен соработник за даночен консалтинг

Душко Гошевски е самостоен Адвокат, партнер со Адвокатското друштво Константиновиќ и Милошевски. Работи во делокругот на корпоративното право со посебен фокус на даночно, деловно и трговско право .
Долгогодишно искуство во даночна администрација на највисоки раководни позиции меѓу кои помошник Директор на УЈП, Претседател на комисија за прекршоци ,Управник на Регионална дирекција. Добитник на наградата ,,Св Матеј” за професионалност и ефикасност во работата.
Член на подкомитетот ПТИЦО за известување со ЕУ во делот на даноци.
Од Собранието на РСМ е избран за надворешен комисионер во Комисијата за хартии од вредност.
Коавтор е на публикацијата ,, 70 години даночен систем на Р.Македонија и 20 години ден на даночните работници “
Учесник на повеќе семинари во земјата и странство.
Активно е посветен во областа на заштита на животната средина.

Марија Мијаковска

Овластен сметководител

Марија  е овластен сметководител, со повеќе од 3 години искуство во областа. Нејзиното искуство вклучува подготовка на годишни сметки и финансиски извештаи, подготовка и доставување месечни или квартални ДДВ пријави, подготовка на сите даноци поврзани со договорите за избегнување на двојно оданочување, финансиска анализа и известување. Марија дипломирала економија, оддел Маркетинг.

Розалија Илиев

Овластен сметководител

Розалија има дипломирано Финансиски менаџмент и повеќе од 2 години работно искуство во областа. Таа е одговорна за подготовка и пресметка на плати и финансиски извештаи за статистика. Помага при подготовка и пополнување на  ДДВ пријави и помага да се направат годишните финансиски извештаи. Исто така, нејзина одговорност се секојдневните сметководствени книжења.

Розета Анчевска

Асистент сметководител

Розета има дипломирано Бизнис логистика. Има повеќе од 4 години работно искуство како Финансиски асистент и повеќе од 2 година работно искуство како помошник сметководител. Нејзините одговорности вклучуваат: водење книга на влезни и излезни фактури, сметководство за материјални трошоци, готовина, книга на основни средства, подготовка на извештаи за менаџментот  и статистички извештаи,  подготовка и пресметка на плати, подготовка на ДДВ пријави и финансиски извештаи, е-плаќања.