За нас

Пи Финанс е најдобриот партнер за Вашиот бизнис  

ПРОФИЛ

Грижата за нашите клиенти и нивните потреби е на прво место!

Дозволете да Ви понудиме услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите согласно дефинираните позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители) објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.
Поседуваме лиценца за вршење на сметководствени работи издадена од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (евидентирана под број 710220).

Нашиот тим е составен од овластени сметководители со исклучително долго домашно и меѓународно искуство во областа на сметководство, книговодство и финансии.

Се стремиме да станеме компанија која ќе биде Ваш долгорочен партнер во обезбедување на врвни сметководствени услуги, финансиски и даночен консалтинг.
Нашето портфолио опфаќа мали компании на кои им е потребна само повремена финансиска контрола, како и големи компании кои сакаат да го оптимизираат своето работење ползувајќи го знаењето и експертизата на нашето сметководство.

Ние ќе Ви ја обезбедиме најдобрата услуга во делот на сметководствени и консултантски услуги и заедно да работиме во градењето на вредноста на Вашиот бизнис.

Ви препорачуваме дека, без разлика дали сте сопственик на мал бизнис кој сака да го максимизира својот профит, големо претпријатие кое се насочило кон минимизирање на трошоците и зголемување на кванититетот и квалитетот, претпријатие кое сака да креира, ние Ви стоиме на располагање.
Нашата поддршка и максимално ангажирање на ресурсите ќе бидат насочени кон реалзицаија на Вашите планови и адоволување на Вашите потреби, а притоа ќе Ви заштедиме дел од Вашето драгоцено време и пари.

ПРИНЦИПИ

Нашето беспрекорно работење се темели на следните принципи:

Доверливост

Етика

Основни сметководствени принципи

Постојана консултатнтска поддршка

Почитување на рокови