Пи Финанс – Партнер на Вашиот бизнис!

122883756_186213313068504_2743943913402420572_n
Дозволете да Ви понудиме услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите согласно дефинираните позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители), објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.
5 годишно искуство во сметководствени услуги!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest