До времетрање на вонредната состојба УЈП нема да издава опомени за плаќање на данок и присилна наплата

UJP-10

УЈП нема да издава опомена за плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година
Согласно, Службен весник на РСМ број 140 од 29 мај 2020 година во кој е објавена Уредбата за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба со која се врши дополнување на одредбите пропишани со претходно донесените Уредби објавени во Службен весник на РСМ број 79 од 26 март 2020 година и во 128 од 18.5.2020 година. Со ова најново дополнување на Уредбата е дефинирано дека УЈП нема да издава опомена за плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година и тоа за: даночен долг кој е доспеан, а неплатен, и за кој не се отпочнати постапки на присилна наплата; даночен долг по сите основи кој ќе доспее во месеците мај и јуни 2020 година и судски такси и парични казни, односно глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на Република Северна Македонија, а кои ги наплатува Управата за јавни приходи, кои се доспеани, а неплатени, и за кои не е отпочната постапка на присилна наплата

Уредбата може да ја погледнеш тука 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest