Објавен новиот даночен биланс за утврдување на данокот на добивка за 2019 – образец „ДБ“

coins

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 24/2020 објавен е Правилникот Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка.

Согласно одредбите на Правилникот, пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка се поднесува на образец „ДД-РВ” изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на образецот се дадени во Прилог на оваа http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1233/_______________________________________________________________________________________________________________________________24_20.pdf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest