Објавен новиот даночен биланс за утврдување на данокот на добивка за 2019 – образец „ДБ“

coins

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 24/2020 објавен е Правилникот Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка.

Согласно одредбите на Правилникот, пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка се поднесува на образец „ДД-РВ” изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на образецот се дадени во Прилог на оваа http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1233/_______________________________________________________________________________________________________________________________24_20.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest